சீனாவின் கிச்சுவான், க‌ன்சு, இலி ஆகிய பகுதிகளில் இன்று காலையில் குறைவான நிலநடுக்க‍ம் ஏற்பட்ட‍து. இதனால் அங்குள்ள‍ இல்ல‍ங்கள், கட்ட‍டங்கள் குலுங்கின. அதை உணர்ந்து‌ அச்ச‍முற்ற‍  மக்க‍ள் உடனடியாகத் தங்கள் இல்ல‍ங்களிலிருந்து வெளியேறினர்.

Click here to read full details…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s